Breaking News

Serializing Nguni Novel Igazi Labafo: Chapter 2

by Titshabona Malaba Ncube
19 March 2013 | 4760 Views

ISAHLUKO 1

ISAHLUKO 2

UMpundule wavumelana lomalume wakhe uPhatha ukuthi njengoba engumalayitsha nguye ozamthwala amuse eGoli. Kodwa ke uhlupho lwaba ekutheni ngubani owayezamgcina UMpundule ekufikeni kwakhe eGoli.

'Mina ngihlala emkhukhwini wami lamajaha amathathu. Yikho angilayo indawo yokumgcina uMpundule'. Kutsho uPhatha.

Wayekhona kodwa njalo omunye umalume wakhe owayethiwa nguKhumbu. Babezamile ukumbhalela incwadi encane bemcela ukuba amamukele umfana nxa efika lapha eGoli, kodwa ayizange yabakhona impendulo evela kumalume uKhumbu. Kodwa kusenjalo kwafika izwana elalingelasiqiniseko esokuthi lalivela kuye ngempela uKhumbu lowo. Oweza elimumethe lelozwana ngumfana wakomakhelwane uNduna.

'UKhumbu uthe yena uhlala ematshotshombeni. Kunjalo nje elakhe itshotshombe ligcwele mfi ngabantu ahlala ebemukela kusukela mhla walitholayo lelitshotshombe. Yikho ke uthi yena ubelaso isifiso kodwa akenelisi ukuthatha njalo omunye umuntu, kanti lomasipala walapho angajika amxotshe kube kubi kakhulu.'
 
Owayesesele lezopho ke nguye uPhatha. Loludletshana lokusweleka komuntu ozagcina uMpundule le eGoli lufika kuPhatha sekungemva kwendaba.

Uvele uMpundule yena sebebonke loPhatha lapha emzini omkhulu wako Bulawayo. Sebevele sebelindele ukubhekisa amabombo kweleHawuteni.

Kodwa kazi uzamusaphi lomfanyana osejike waba ngumthwalo kuye. Kodwa phela omalayitsha laba basuke baziwe njengabantu abalokuswela unembeza kanye lokuba lenhliziyo ezilukhunyana.

Lokhu kungenxa yomsebenzi abawenzayo odinga ukuthi umuntu abelukhunyana.

UPhatha wakhulumisana lomunye umalayitsha ukuba amthwalele uMpundule nxa eyakhe imota iphuma ngoba eyakhe uPhatha kayikaqali ukulayitsha. Lowo malayitsha wayeselendawo eyodwa eseleyo andubana agcwale.

'Nxa ufika eNoridi esititshini sabosomatekisi umtshiye lapho lumfana. Uzabona naye, ukhulile ma engaka.' Yaphela kanjalo inkulumo yabo. Wayamukela imali kaMpundule umalayitsha wadla indlela. Okunengi kakugqizanga qhakala. Phela laye ulazo ezakhe indubo ezingangetshebetshebe likamfula uGwayi.

Yahaluzela ikhombi kamalayitsha, yadla umango yalandela ezinye. Imthwele umfana uMpundule ilubhekise eGoli, eMshishi, koNdongaziyaduma, komntwanadlanibhanana-mina-ngizobona. Khonale eMjibha. Esesizwa ukulolozela kwayo imota uMpundule, walala obukaBhuka unkabi.

'Lingobani kanti lina?'
'Singabathakathi. Siyaloya.'
'Hambani bathakathi. Lifunani kimi?'

'Sizokukhonza kodwa kungesinkonzo. Akhona lamazwi ayisithutha ahlakaniphileyo esizakutshela wona. Uyahamba. Uya phansi phezulu. Lapho ozafika usile kodwa ungasilanga. Ubengumufi ohamba ngezinyawo. Uzabanqoba wehluliwe' Umile lapho uMpundule. Kusehlathini lempisi elimnyama bhuqe. Ukukhanya okukhona ngokutayizelayo kuvelela emehlweni alaba bathakathi. Uthi athi nyawo ngibeletha umfana, kwangathi inyawo zimile impande. Zanganyikinyeki. Wathi kawuhlabe awulawule umkhosi, kwangaphumi lizwi lelincane nje.

'Howu!' Watsho esethuka ephaphama ebuthongweni uMpundule. Ngokuphaphama kokwethuka, walahla izandla waze wavala lendoda owayehlezi eceleni kwayo ngenhlanekela eyaduma yazwakala ekhombini yonke.

'Heyi, kanti yenzani lentwana?' Yatsho ngokumangala lendoda. UMpundule yena wayeseginqe okomuntu obegijimisa imvenduna emafusini.
'Ngiyaxolisa mdala wami bengiphupha nje,' watsho esesula izithukuthuku uMpundule.

'Kanti uphupha udlala ikarati yamaTshayina yini mfana uze ulaxuze umuntu kangaka?' Kungenele omunye ubaba owayezinathela ugologo wakhe, phela indaba le yayisingenelwe ngumutu wonke lapha ekhombini.

'Hatshi limxolele umfana, mhlawumbe uphuphe bembamba inkunzi eGoli, yikho laye ubesezilwela njengendoda.'

Bahlekisa ngayo lindaba abantu lapha ekhombini, bayiphatha yaze yacina indaba isinhlanhlatha bazithola sebexoxa ngezinye indaba ezitshiyene laleyo eyephupho likaMpundule. Abanengi bagcina sebelele labo njengoMpundule ngoba mude lumango wokusuka koBulawayo usiya eGoli.

Kodwa yena uMpundule abuzange esabuqutha ubuthongo ngemva kwephupho elibi kangaka.

Bathi nxa befika lapha eGoli wabehlisa bonke abantu umalayitsha. Watshela uMpundule ukuthi nxa engazi lapha angaya khona angamelela umalume wakhe uPhatha lapha ababehliselwe khona. Wamazisa ukubana imota kaPhatha iyalandela futhi izakuma lapha nxa isisehlisa abantu. Wasala lapho ke uMpundule.

Wayethwele isikhwama sakhe esibomvu esasilomfanekiso kapopayi ogijima kakhulu, njalo silotshwe ngamabala amnyama athi, Barcelona Olympics. Ibhulugwe wayegqoke eliyinyawuthi lona elalithengwe evinkilini lakoToppers njengenyunifomu yakhe yasesikolweni.

Bheka ukugqoka kwakhe kwakubonakala ukuthi akasuye wakule indawo. Isikipa sakhe sona sasingconywana. Sasilithanga ngasesiswini silomfanekisa womhlabeleli wodumo kumdumo wamakhosi, uPeter Tosh. Ume lapho nje uMpundule weyame umduli webhilide elalilapho elide liphosa lifike emayezini njengazozonke izindlu ezazilapho.
Ukuthi wayeseHillbrow waboniswa yilelibhilide elaliphambi kobuso bakhe elalilotshwe ngamabala antshintshantshintsha umbala athi, 'HILLBROW INN'. Noma nje wayengelayo inkombalanga, kwakusobala ukuthi usenelise amahola angabamathathu elokhu emi lapho. Kwase kusihlwa, leGoli isiqala manje ukunyakaza ngendlela enza ukuthi nxa umutsha lapha uzwe umzimba uhlasimuka lenwele zisukuma.
Thala ngapha ngakwesonxele kuqhamuka umfanyana ongaba leminyaka eyisikhombisa kusiya ngakwelitshumi. Udonsa inkalakatha yenja engalingana laye ngokuya phezulu.
 Njengomfana owakhula eselusa akayesabi inja yena. Kodwa enga ngale edonswa ngalumfanyana wayengakaze ayibone selokhu wathwetshulwa yingwe.
Uvalo alumtshayeli ukubona lenja. Lumtshaya ngoba nanku lelanga selingene kunina kukanti loPhatha akabonakali. Igoli phela yena akayazi. Akwaziyo yilokho ayekuzwa ngelikabathi, kuthiwa isibhamu siqhuma emini nje futhi uyaqunywa libabalele. Futhi bathi kuba ngamandla nxa sekusebusuku. Wagonqoma wabheka phansi umhlaba ebusweni bukaMpundule.
Wafika wama mpo phambi kwakhe uMpundule lomfana wenja yakhe. Ubambe intambo adonsa ngayo inja. Andubane kukhonkothe inja, umfana lo waqala yena ukukhonkotha ekhangele uMpundule emehlweni. Azibuze uMpundule ukuthi kanti lomfana ujonge ukuthini ngempela. Hatshi mhlawumbe uyamkitazisa nje. Uyahlekisa. Wabobotheka uMpundule esenzela ukuthi nxa kuyikuthi lomfana ujonge ukudlala bahlekisane nje kwedlule asale ezicabangela indubeko zakhe yena. Lakanye kwabanjalo. Wazidlulela lumfana. Endaweni yokuthi ajabule ukuthi lomfanyana usetshiyane laye. Wazibuza ukuthi kambe kungaba kungumhlolo yini lo.


Kusenjalo waqala ukuqhuqha. Akuseyindaba yalomfanyana manje. Uqhuqhiswa yisiqiniseko sokuthi kuyabonakala emuntwini ozidlulelayo ukuthi ungumuntu olahlekileyo, kanye lasezinganeni nje lokhu.
Sekusiba mnyama, kanti lesakhiwo lesi ami phambi kwaso sesiqala ukunyakaza abantu abanhlobohlobo. Bayangena abanye bayaphuma. Ngamantombazane anxibe izigcebhezane kanye lezicathulo ezikhawula emadolweni. Abanye bakhona angeze athi bagqokile. Banqunu nje. Yebo bagqokile kodwa uyazibona zonke izitho zomzimba kanye lalezi ezadalelwa ukufihlwa ngaphansi kwezembatho.
Bafake izipendamlomo ezibhadwe ngokwedlulisileyo. Abanye bangena bodwa kodwa baphume sebethandelane lamajaha, lawo othi nxa uwakhangelisisa ubone ukuthi amanye akhona ngamadela mpilo.
Abanye balamanxeba amadala abanye njalo matsha asavuza legazi. Abanye bathwele izindunduma ezenza lawe uzibuze ukuthi ngabe wasila kanjani lomuntu kulengozi eyamehlelayo yamtshiya ekuleso simo. Dukuduku budebuduze lalapha ayemi khona uMpundule kwavuka enzima inqindi.

Kulwa owesifazane lowesilisa. Ajike enzima inqindi lundoda ithinte lo owesifazane adayeke ayethi daca phansi le, inyawo emoyeni, asale esebheke langakaze akubone uMpundule. Nxa ivuka iyeza lentombazana.

Ilenkani. Iyalwa. Hatshi balanyulwe. Babuyela phakathi kwale Hillbrow Inn. Ngemva kwalebhayisikopo wakubona uMpundule ukubana sekumele afune uncedo engakehlelwa yingozi enkulu. Phela kuseGoli lapha. Kukomfazixotshindoda, hatshi le eKezi emaphaneni, emacimbini, kwaluswambuzi.

Buqamama lalapho ayemi khona kwakukhona amajaha amabili ayekade ethe kho ekhoneni likaClaim Street okwesikhathi esifika amahola angaba mathathu manje. Mhlawumbe yibo abantu abangamnceda. Ngomzuzu athi uyalususa unyawo elubhekise kuwo lamajaha kwakhanya labo basebevele sebesuka lapho. Watsheda nyovana wabuyela endaweni yakhe yakuqala. Wababona behamba ngokushesha okukhulu beqonde kwenye yezimota ezazimile lapho eyohlobo lweBMW.

Ngokufika kuyo leyo mota, bayithinta ifasitela layo lasesivalweni lavela lawohlokela phansi lonke. Kwamhlasimulisa umzimba uMpundule ngoba engazi ukuthi bakwenze kanjani lokho. Ngokushesha njalo kwaqhamuka elinye ihuzu elilomkhaba omkhulu. 'Sikwenzela five tiger kuphela mineri. Die deng iyabiza nawe uyaqava my topiza. Bhek' ilabeli yiJVC,' kwatsho omunye. 'Hayi kabi bafana bami, kodwa angiwuphethe neze ufifty rand namhlanje. Kodwa ngotwenty rand kungahlangana bafana bami,' sekuphendula lelihuzu. 'Eish yivari my bro. Awusheshe, uyazi musi, abohata bagcwele kulendawo,' kuphendula omunye wababili.

'Hayi bafana bami. Nani nivele niyazi musi, sisebenza sonke. Mara ma senithi kum' fifty randi seniyangibulala manje yazi?' Lihuzu lelo.

'Phola ke mineri. S'gaye twenty-fayifi uvaye,' ngomunye wababili njalo.

'Eish, kugrendi bafana bami, nani niyazi. sisebenza sonke mara ne?' Baphanga babalelana leyo mali langena emoteni yalo ihuzu lajikeleza.

'Hawu! Kanti yizigebengu lezi? Ngisile kancane nje,' kucabanga uMpundule.


Ngapha ngakuTwist Street kulabanye njalo abafana abahlezi lapho. Bahlezi ezimoteni. Zivulwe izivalo zonke lezangemuva. Kuduma ingoma ethi 'ngiyakuvuvuzela'. Idumela ngaphezulu okwamagama. Laba ke akubuzwa. Ukubakhangela nje ubona izigilamikhuba.

Kodwa ke amahlathi okucatsha avele asephelile kuMpundule. Waqonda kulaba bantu. Wayengathi kazihambeli kodwa ikhona into emthweleyo. Waqhuqha okwamagama esefikile kulabobantu ngoba yikhona ekubona ukubana badakiwe. Amagabha otshwala angaselalutho sebewabuthelele abayintatshana phambi kwabo. Noma nje esefikile lapho, abamboni. Bakhulumela phezulu futhi lomculo ophuma emoteni ulivimbandlebe.
 Khona manje sekudlala ingoma eduma kakhulu. Ithi yona 'uzoyithola kanjani uhlel' ekhoneni, we S'khathelele.'
Waqunga isibindi waqhweba omunye ehlombe, kodwa uvele esengumhlanga ngokuqhuqha. Wasukuma masinnyane lo oqhwetshiweyo wabuza wathi, 'Ufuna imitha tekisi yini mfethu'?
'Hatshi,' kuphendula uMpundule ekhulumela phezulu ukuze izwi lakhe libe nganeno kulalo umculo oqhunselwa phezulu.
'Ngifuna uncedo baba, Bengilinde umalume owami uPhatha ovela kweleZimbabwe lapha manje sekwedlule amahola ambalwa ngilokhu ngilindile. Kukanti lokuhlwa sekuhlwile njalo angazi muntu lapha futh......''
Yamquma umlomo lapho lendoda ngoba ibona ukuthi lomuntu uzakhulumela futhi kuze kuse.

'Ngena kuleya mota s'bali ulinde umalume wakho ukhona laphaya phakathi,' kutsho lendoda ibuyela engxoxweni yayo labangane bayo kwangathi ayikho into enkulu enzakeleyo. Wangena kuleyo mota uMpundule wahlala esihlalweni esingemuva. Wayengaqondi kahle laye uMpundule ukuthi kanti kuhamba njani lapha. Umumo wakhona wawubucayi, yikho laye wahlala kuleyo mota evule amehlo futhi evuse lendlebe.

Wayesehlale lapha emoteni isikhathi esingaba lihola elilodwa uMpundule. Kwasekusiya ngaphakathi kwamabili njalo wayesevuma ngaphakathi kwakhe ukuthi ungumuntu olahlekileyo. Lesimo asekuso sesibucayi okuphindiweyo.
Wazitshela uMpundule ukubana lokho okwasekwenzakala kuye ngaleso sikhathi kwakungasela mehluko omkhulu lempilo akhula eyiphila. Wayekukhangele ukuthi angafa noma anyamalale kungabi ndaba zalutho. Into azitshela yona yikubana kuzafanele abe ngumafavuke njengedabane nxa kungabe kufiwa. Esahleli lapha emoteni kwangena elinye nje ijaha.

Lelidojelana lalingelinye lalaba abafana bamatekisi. Ngoba lalithenge idlalade lomculi owayedumile ngalezonsuku, umfokaGwala, elalithi lona, 'Amadamara', lacabanga ukuba lingene emoteni ukuze lilalele umculo ngasese kwalo umsindo owawuvelela kubangane balo. UMpundule akazange abelaso isiqiniseko sokubana lendoda ngomunye wala amajaha amnikeze indawo yokulinda umalume wakhe lapha emoteni, kumbe leli ligintsa nje elizontshontsha imota. Akambingelelanga lokumbingelela lumuntu. Wamane wangena watshaya isikhiye semota yaduma. UMpundule akazange afune ukuchitha isikhathi eside ecabangisisa ngalesisehlakalo. Wavula isivalo semota waphuma njengomvundla ophuma emlilweni wegehena.
Wathi nyawo ngibeletha ejika ngoVan Der Merwe Street isikhwama sakhe ayesigaxe ehlombe siphapha emoyeni kwangathi libutho elehla endizeni ngalamaphiko abathi yipalatshuthi.
Lendoda eyayisele imangele yaphuma lapha emoteni yaya kubangane bayo.

'Jack. Lomuntu obumgcine lana ekareni usephume wabaleka. Kanti yintoni le?' Bavusa amakhanda bonke. 'Ubalekile? Akathathanga lutho la ekareni? Seyephi manje ngoba ubethe yena kukhona umalume amlindile. Eish! Bayahlupha laba omashampula yazi,. Awubheke kahle Gili, akasubulanga icaco la ekareni?'

'Neze, icaco likhona.' Baphanga bakhohlwa ngaye uMpundule, hlezi zinengi izindaba ababhekane lazo. Futhi bona basemsebenzini bamele abantu abafuna ukuthwalwa.

Waqanqabula uMpundule wazithola esemi ku Pretoria Street. Uyakhefuzela. Aphinde awise iphika. Ame ke kuleyondawo okwesikhatshana kodwa aphinde afikelwe yikwesaba okukhulu. Seyabona ukuthi kungcono ukuthi abuyele kuleya ndawo abekade elinde khona kuqala. Kungcono laphayana ngoba usuke khona esangophilileyo. Lapha kubucayi, phela nanku kulegazi elisathunqa intuthu lapha phansi emgwaqweni. Wanyonyoba ephindela khona kuleyandawo.
Esebanga lapho ke wahlangana lomunye walawayana amantombazana ezigcebhezana zayo. Ulubhekise khona eHillbrow Inn.

'Sabona dadewethu' UMpundule ubingelela lentombazana. Yaphendula yathi.

'Uphetheni ngomlomo Mzwazwa kaNkoviyo?' Yatsho lentombazana isibambe iqolo laze lagoba.

'Ngidinga uncedo dadewethu' Watsho uMpundule.

' Hayi bo sundiqhela webhuti. Sizo bani olufuna apha kum'? Mna andinalo ixesha lowudlala nengane zasemaphayiphini. Hayi ke. Inyuku? Into ethengayo? Amasheleni uwaphethe na?' Kubuza lentombazana.

'Haa-a-atshi dade.' Kugagasa uMpundule. 'Mina ngifuna uncedo ngoba ngilapha nje ngilahlekile. Bengimel,,,,.'

'Wooo! Ke ngoku, luncedo olutheni endingakupha lona?'

'Hatshi dade ma ungangisiza ngendawo yokulala namhlanje nje kuphela. Kusasa ngizavuka ngizibonela okokwenza.'

Noma nje lentombazana yayingomunye walaba abangaziphathanga ngendlela eqondileyo lengela nhlonipho kwabesintwana, wamkhangelisisa uMpundule, unembeza watshaya.

'Ush' ukuthini wena? Awusi omnye wezinkwenkwe ezibamba abantu inkunzi apha?'

'Hatshi dade, ngeqiniso ngifike lapha eGoli namhlanje emini ngivela eKezi angazi ndawo lapha eGoli'.

Akekho muntu othemba omunye lapha eGoli. Kodwa yini kambe eyayingamesabisa ngaleli lamba lidlile eligqoke ngohlobo oluphansi kanje.

'Yiza! Ndilandele. Kodwa ke mna ndisematohweni ngoku'. Wayilandela lintombazana uMpundule bayangena eHillbrow Inn. Yeka wena! Ma bengena nje emnyango kukhona umantshingelani. Uyabakhwathaza emizimbeni. Udinga laba abeza lapha bethwele izibhamu besebedubula abantu lapho ma sebedakiwe.

LoMpundule bamazisa ukubana kuzamele atshiye isikhwama sakhe lapha emnyango kumantshingelane. Athikaze esizwa lokho.

'Ngoku?' Kukhwaza lintombazana abahamba bonke. Wasiqhubela umantshingelani isikhwama. Wasithatha umantshingelani isikhwama wasijikela ekhabothini. Bangena. Kuyangayizela izibane ezibhodayo phezulu ziphinde zifake izithunzi ezimbalambala. Kuyanathwa! Kuyasinwa! Kuyabanjwana! Kuyaqabuzwana! Kudlalwa imidlalo! Kuhlelwi. Kuyaxokozelwa! Kuyahlekwa. Kuyakhalwa! Kujatshuliwe. Kudaniwe. KuseHilllbrow Inn!

Ukuthi lintombazana nguPeggy igama lakhe, uMpundule wakuzwa ngalaba abesilisa ababemncenga ngoba befuna ukuhamba laye ngalobobusuku. Yena uPeggy wayebaphendula ngokuthi namhlanje akekho emsebenzini ngoba uphathekile, zikhona ezinye inkinga amele afinyelele kuzo.

Wayeseqhuqha ngendlala uMpundule. Amadolo esexega eseze ephathwa langesiyezi, esezebona kalufifinyana. Lokhu sekubangwa ikakhulu ngumsindo olapha eHillbrow Inn, layizibanebane lezi ezintshintshantshintsha imihlobo zibuye zibhode.
Wasondela kuPeggy wamqhubela amasentinyana ukubana amtholele okuya ngasethunjini. Wayikhangela limali uPeggy wathi,
'Eish! Imali yaphi na le? Imali yaseZim ayithengi apha wena...kanene ngubani igama lakho?'
'NguMpundule.'
'Hayi bo Mpundulu,' watsho ehleka uPeggy.

'Imali yakini eZimbabwe ayithengi aph' emzansi uyeva? Ndizakuthengela into eselwayo ngeyami imali.' Watsho etshaya oqwa bakhe bezihlangu kanye lesigcebhezana esitshiyela ilihlo lengqondo okulutshwane ngoba okunengi kubonakala ngelihlo lenyama.

Wankunkuluza unamunede uMpundule waze wathi 'a-a-a-agggh,' ekhokha umoya, wabuye wabhodla njengengonyama isehlathini. Wathi nxa eqeda ukunatha unamunede uMpundule, uPeggy wahamba laye eflethini lakhe.

Incane lendlu kaPeggy. Akekho logetsi. Utshaya umentshisi uPeggy alumathise ikhandlela kube lokukhanya lapha endlwaneni le. Esandleni sokunxele kukhona isitofu sikaphalafini kanye lekhabothi yezitsha. Kwesokudla kukhona umbheda wokulala.
Lapha abheke khona phambili kulesambuzi esincane. Kubekwe inditshi encane enzelwe ukugeza izandla, kodwa kubonakala yiyo lenditshi ageza ngayo umzimba.


Isibekelwe inditshi le, yasimbokothwa ngethawulo elichayiweyo kwabekwa lesepa kanye lelitshe lokuguxuza. Lapha ami khona uMpundule, usendlini yokulala, eyokudlela, eyokuphekela, eyokusebenzela njalo usesambuzini. Yikho konke lokhu okukhona kulendlu.

'Wena...eeh lantuka, kanene bathi ungubani? Mpundulu, uzolala apha phansi. Kodwa mamela apha torho, Xa ndifumene umsebenzi uzawuphuma um apha phandle ndide ndigqibe. Uyeva ke sana?' Kubuza uPeggy ezitshovela phakathi engutsheni zakhe. Wajikela ubhayana kuMpundule wathi, 'Nantso ibhayi yokwembatha ke.'

Kwabanjalo ke mihla nemihla elapha uMpundule, ehlala loPeggy. Wayethi engeza lomuntu uPeggy amemeze esasemnyango athi, 'Phuma wee Mpundulu. Linda ngaphandle okwexeshana khendiphangele mfondini.' Uzaphuma ame phandle emqandweni uMpundule baze baqede abakwenzayo abesebuyela endlini alale.

Ngezinye insuku ma umsebenzi kaPeggy umnengi ikakhulu ngempelaviki, wayesenza amahlandla angaba litshumi uPeggy ngobusuku bunye. Kwakungamhluphi noma lakancane lokhu uMpundule ngoba kungaqondananga laye. Ukudla kwakukhona lapha endlini. Esidla esutha.

ISAHLUKO 3 : Linda ngoLwesithathu oluzayo

THENGA:  Igazi Labafo kuInternetDedications

Many thanks go to those who made significant contributions to the accomplishment of this novel.

Marilyne Nhlanhla Sibanda (Johannesburg, SA)
Cornellius Mnguni (Newcastle, UK)
Obey Maphosa (Newcastle, UK),
Sibonokuhle Ngwenya (Newcastle, UK),
Ebbie Mberengwa (Francistown, Botswana),
Biatha Kumile (Toronto, Canada),
Matiwaza Ncube (Derbyshire, UK),
Simangele Ncube-Mkandla (London, UK)
Clive CJ Mlalazi (Birmingham, UK)
Mxolisi Ndlovu (Stockton – on – Tees, UK)

Special Dedications

To Tsepiso and Glenn; our relationship taught me one thing; True love does exist!
To my family. Keep on being as solid as a shinning diamond.
As the saying goes; Ukwanda kwaliwa ngabathakathi, A little help goes a long way.Igazi Labafo


Disclaimer:
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.

Source: Titshabona Malaba Ncube

Comments

Latest News

Mawarire calls for ZEC to be dissolved

by Mandla Ndlovu | 17 September 2019 | 2 Views

Mnangagwa owns CBZ bank?

by Mandla Ndlovu | 17 September 2019 | 3 Views

Zimbabwe Communist Party speaks on abducted doctor

by ZCP | 17 September 2019 | 2 Views

Chiwenga to kick out Mnangagwa?

by Mary-Kate Kahari/Malvin Motsi | 17 September 2019 | 7 Views

Mnangagwa heartless - Dear EditorIt saddens me to see that E.D. Mnanga...

by Vusa Sigola | 17 September 2019 | 2 Views

No to Mugabe mausoleum - The Zimbabwe Campaign for Good Governance (ZC...

by Morgan Changamire | 17 September 2019 | 2 Views

Work on Mugabe's grave house begins - The construction of a mausoleum ...

by Staff reporter | 17 September 2019 | 1 Views

Ramaphosa revisits booing nightmare during Mugabe funeral

by newzimbabwe | 17 September 2019 | 5 Views

Chief Zvimba blasts Mugabe's nephew

by Staff reporter | 17 September 2019 | 4 Views

Striking doctors blocked from confronting Mnangagwa

by newzimbabwe | 17 September 2019 | 1 Views

Mugabe Memorial: Family reflects on 'empty' stadium - While the Zimbab...

by Staff reporter | 17 September 2019 | 1 Views

Mnangagwa's minister condemns doc's 'abduction' - THE Minister of Heal...

by Staff reporter | 17 September 2019 | 4 Views

MDC-Alliance members urged to 'repent' and join Zanu-PF - MDC-Alliance...

by Staff reporter | 17 September 2019 | 8 Views

RBZ explains exchange rate depreciation - THE depreciation of the Zimb...

by Staff reporter | 17 September 2019 | 4 Views

CIO rubbishes connection to missing doctor's case - The Zimbabwe Repub...

by Staff reporter | 17 September 2019 | 1 Views

Man torches ex-lover's hut - A LUPANE villager has been slapped with a...

by Staff reporter | 17 September 2019 | 2 Views

Zapu retiring its old guard

by Staff reporter | 17 September 2019 | 4 Views

Zvimba chiefs felt betrayed over Mugabe controversy - The late former ...

by Staff reporter | 17 September 2019 | 1 Views

Lobby for 24-hr clinics taken to Parliament - PARLIAMENT has referred ...

by Staff reporter | 17 September 2019 | 1 Views

Chamisa's MDC to roll out more demos

by Staff reporter | 17 September 2019 | 2 Views

Mugabe family feuds over body

by Staff reporter | 17 September 2019 | 1 Views

Two die in mine blast - TWO Kadoma illegal gold miners died last week ...

by Simbarashe Sithole | 16 September 2019 | 187 Views

In Pictures: Ramaphosa sends envoy to Nigeria over Xenophobia

by Staff Reporter | 16 September 2019 | 336 Views

Truck crashes into State House

by Staff Reporter | 16 September 2019 | 1570 Views

Is your business' cyber security up to code?

by Staff Writer | 16 September 2019 | 176 Views

'Zanu PF has no reason to destabilise Zimbabwe' - has, insatiable gree...

by Patrick Guramatunhu | 16 September 2019 | 1181 Views

Entertainment

Hip-hop top 10 spansers

by Staff Writer | 12 September 2019 | 921 Views

Victoria Falls cancels Babes Wodumo gig over xenophobia

by Mandla Ndlovu | 12 September 2019 | 1582 Views

Harare Wellness Festival a huge success

by Mandla Ndlovu | 09 September 2019 | 618 Views

BREAKING: Dr Malinga cancels Skyz Metro FM gig over xenophobia

by Mandla Ndlovu | 05 September 2019 | 1879 Views

Mlindo the Vocalist fears xenophobic attacks in Zimbabwe

by Mandla Ndlovu | 04 September 2019 | 7904 Views

Green dupes Bindura fans - AFRO FUSION musician Carlos Green aka "vaku...

by Simbarashe Sithole | 01 September 2019 | 824 Views

Top 5 PS2 ISOS to play with friends you can get right now

by Staff Writer | 21 August 2019 | 401 Views

Rebecca Malope retires

by Mandla Ndlovu | 20 August 2019 | 6611 Views
iBlog

Samsung Gear Vr Innovator Edition For S6: The Perfect Vr Intro For Professionals

we're drenched in talk about the impending wave of consumer-facing vr headsets about to hit the market, starting at the end of 2015. by contrast, you can walk into a best buy right now and pick up the samsung gear vr innovator edition for the galax... Read More
Sergey 20 June 2015 ago

Greatsoftline For All Of Your Software Needs

coupon and promo codes: greatsoftline for all of your software needswhile some online sellers have promotional services that reduce the overall amount you spent, others do not .you need to be on the lookout for the best outlets in order to chase th... Read More
ITnews 25 February 2015 ago